VGV mediace Praha

Vyřešte spory
smírně
a bez soudu

Chcete rychle a efektivně vyřešit svůj spor?
Ne vždy je nutné jít k soudu.

Vyřešte spory
smírně
a bez soudu

Chcete rychle a efektivně vyřešit svůj spor?
Ne vždy je nutné jít k soudu.

Mediace – mimosoudní řešení sporů

Mediace představuje proces smírného řešení sporů, kdy nestranná osoba – mediátor – umožňuje sporným stranám nalézt dohodu, se kterou by byli maximálně spokojeni.


Mediace navíc napomáhá k odstranění nedorozumění a k upevnění a zlepšení vzájemných vztahů stran.

„Spokojené soužití nespočívá v neexistenci konfliktů, ale v jejich šťastném vyřešení.“

(Han-Ilgiewicz)

Díky mediaci vyřešíte mimosoudní cestou konflikty:

V rodině
 • Rozvádíte se a potřebujete vyřešit péči o děti a výživné? 
 • Chcete si rozdělit majetek, ale nejste schopni se se svým partnerem domluvit? 
 • Máte pocit, že si se svým partnerem nerozumíte, že každý chcete něco jiného?
Se sousedy
 • Připadáte si někdy jako u Nováků a Bartáčků? 
 • Vytáčí vás sousedi hlukem, mejdany či štěkáním psa?
 • Ať děláte, co děláte, sousedi neakceptují vaše stížnosti?
V podnikání
 • Dostali jste se do sporu se svým obchodním partnerem, dodavatelem či odběratelem?
 • Jste nespokojeni s dodávkou či kvalitou zboží, služeb, s cenou, termínem nebo reklamací?
Při vypořádání dědictví či majetku
 • Zemřel vám příbuzný a s ostatními dědici se hádáte o rozdělení dědictví?
 • Vyplouvají na povrch nevyřešené rodinné záležitosti a staré křivdy?
 • Zdědili jste nemovitost do spoluvlastnictví a každý máte jinou představu, co s ní?
Ve firmě či zaměstnání
 • Máte špatné vztahy s kolegy, s nadřízeným či podřízeným?
 • Dostali jste výpověď, se kterou nesouhlasíte?
 • Jste nespokojeni s výsledky svého zaměstnance a nevíte, jak ho motivovat ke zlepšení výkonu?
Ve škole, družstvech či SVJ
 • Také nesnášíte nekonečné schůze, při kterých se všichni jen pohádají a nic se nevyřeší?
 • Máte v družstvu či SVJ notorického stěžovatele, který je stále se vším nespokojený?
 • Řešíte ve škole stížnosti na učitele či neshody s dětmi či rodiči?
 • Rozvádíte se a potřebujete vyřešit péči o děti a výživné?
 • Chcete si rozdělit majetek, ale nejste schopni se se svým partnerem domluvit?
 • Máte pocit, že si se svým partnerem nerozumíte, že každý chcete něco jiného?
 • Připadáte si někdy jako u Nováků a Bartáčků?
 • Vytáčí vás sousedi hlukem, mejdany či štěkáním psa?
 • Ať děláte, co děláte, sousedi neakceptují vaše stížnosti?
 • Dostali jste se do sporu se svým obchodním partnerem, dodavatelem či odběratelem?
 • Jste nespokojeni s dodávkou či kvalitou zboží, služeb, s cenou, termínem nebo reklamací?
 • Zemřel vám příbuzný a s ostatními dědici se hádáte o rozdělení dědictví?
 • Vyplouvají na povrch nevyřešené rodinné záležitosti a staré křivdy?
 • Zdědili jste nemovitost do spoluvlastnictví a každý máte jinou představu, co s ní?
 • Máte špatné vztahy s kolegy, s nadřízeným či podřízeným?
 • Dostali jste výpověď, se kterou nesouhlasíte?
 • Jste nespokojeni s výsledky svého zaměstnance a nevíte, jak ho motivovat ke zlepšení výkonu?

Spolupracujeme také se školami

Spolupracujeme s mateřskými, základními i středními školami jako školní ombudsmani-mediátoři, kde pomáháme řešit konfliktní situace s rodiči, učiteli či vedením, usnadňujeme vzájemnou komunikaci a napomáháme k utvoření či udržení korektních vztahů.

Nejčastější dotazy:

Co je mediace?

Každý spor má své strany. Každá strana přichází se svými požadavky, které si samozřejmě zcela odporují. Copak se můžou dohodnout tak, aby byly všichni spokojení? Ano! 

Mediátor se stranami pracuje tak, aby byly zjištěny skutečné zájmy a potřeby stran. Tedy nejen to, co strany prohlašují, že chtějí (tzv. pozice), ale co se za takovými pozicemi skrývá za potřeby. V průběhu mediace vyplouvají na povrch mnohé informace, o kterých strany dosud nevěděly, vyjasňují se nedorozumění. Strany začínají společně hledat řešení, které vyhovuje jim oběma.

Mediace je efektivní způsob, jak lze mimosoudně vyřešit spory. Účelem mediace je pomoci stranám zorientovat se ve svém problému a nalézt řešení, které by bylo pro obě strany přijatelné, aniž by jim řešení vnutil někdo třetí. Mediace probíhá v neformálním a příjemném prostředí, je výrazně rychlejší a levnější než soudní řízení.

Jak mediace probíhá?

Krok 1: Úvodní slovo mediátora

Mediátor strany seznámí s tím, co je mediace, na jakých zásadách je postavená, jaké jsou její výhody, jaká je funkce mediátora a jaká budou pravidla jednání. Poté strany společně s mediátorem uzavřou smlouvu o provedení mediace, čímž je mediace oficiálně zahájena.

Krok 2: Seznámení s kauzou

Mediátor vyzve jednu ze stran, aby popsala spor, se kterým přichází do mediace. Následně předá mediátor slovo druhé straně, aby i ona sdělila svůj úhel pohledu. Mediátor shrne fakta, ptá se na podrobnosti, aby se o situaci dozvěděl co nejvíce. Již v této fázi často vyplouvají na povrch mnohé informace, o kterých strany dosud nevěděly, vyjasňují se nedorozumění. Mediátor hledá skutečné zájmy a potřeby stran, jejichž objasnění je pro nalezení budoucího řešení klíčové.

Krok 3. Stanovení témat

Mediátor společně se stranami stanoví seznam témat, která potřebují strany v mediaci blíže rozebrat. Je tak zajištěno soustředění pozornosti vždy na konkrétní oblast.  

Krok 4. Hledání řešení

Mediátor strany vede k hledání kreativních možností řešení. Poté strany vyhodnotí to nejlepší řešení, které vyhovuje oběma. Společně s mediátorem naformulují mediační dohodu a odcházejí s vyřešeným problémem. A protože jim řešení nevnutil nikdo třetí, ale strany se na něm dohodly dobrovolně, jsou spokojené a dohodu budou dodržovat. Rychlé, levné a efektivní.

Co je mediační dohoda?

Mediační dohoda je obvyklým výstupem z mediace. Obsahuje sepis řešení, která si strany v průběhu mediace dohodly. Podepisují ji obě strany a mediátor. Mediační dohoda je právně závazná jako jakákoliv jiná smlouva. V případě, že by ji jedna strana nedodržovala, lze mediační dohodu použít u soudu jako důkaz a vymoci její plnění. 

Mediační dohoda může být také učiněna přímo vykonatelnou (tj. v případě jejího nedodržení jednou stranou lze přímo požadovat její vynucení u soudního vykonavatele či exekutora). Tuto vykonatelnost lze zajistit buď schválením mediační dohody soudem ve formě smíru či uzavřením mediační dohody ve formě notářského či exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Co je smlouva o provedení mediace?

Smlouvu uzavírají strany a mediátor, jejím podpisem je mediace oficiálně zahájena. Smlouva o provedení mediace obsahuje údaje o stranách, o mediátorovi, o předmětu sporu, o odměně mediátora, o tom, zda se smlouva uzavírá na dobu určitou či neurčitou a případně další ustanovení.

Kdo je mediátor?

Mediátor je speciálně vyškolený odborník na mezilidskou komunikaci, vyjednávání a řešení sporů. Vede proces mediace, řídí komunikaci mezi stranami, pomáhá stranám hledat kreativní možnosti řešení. 

„Zapsaný mediátor“ je označení pro mediátora, jenž složil státní zkoušku z mediace a je zapsán v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Je tak zaručena jeho vysoká odbornost a kvalifikace. Pouze zapsaný mediátor může vést soudem nařízená setkání s mediátorem.

Co je nařízené setkání s mediátorem?

Soud může v průběhu řízení nařídit stranám, aby se zúčastnily setkání s mediátorem. Jedná se o informační schůzku, jejímž účelem je seznámit strany s tím, co je mediace, na jakých zásadách je postavená, jaké jsou její výhody, jaká je funkce mediátora a jaká jsou pravidla jednání. Na základě toho se strany mohou dobrovolně rozhodnout, zda samotnou mediaci zahájí, či nikoliv. Na nařízené setkání se musí strany dostavit osobně, nestačí tedy pouhá přítomnost právního zástupce. Je to proto, že celá mediace je založena na práci s opravdovými potřebami stran, nikoliv na jejich procesních stanoviscích zastávaných před soudem. Pokud by se strana na nařízené setkání nedostavila, hrozí ji od soudu procesní sankce v podobě nepřiznání nákladů řízení či pořádkové pokuty. Žádná sankce však nehrozí za to, že strana odmítne zahájit mediaci, ta je zcela dobrovolná.

Kdo se může účastnit mediace?

Mediace se účastní mediátor, který celý proces řídí. Dále se účastní strany sporu. Pokud je jednou ze stran právnická osoba, účastní se za ni mediace ten, který je oprávněn jednat a uzavřít dohodu, a současně ten, kdo je dostatečně obeznámen s předmětem sporu. Nezřídka se však stává, že se tyto podmínky neslučují v jedné osobě. Potom je vhodné přibrat k jednání další osoby, které mohou pomoci spor lépe objasnit. Nelze je však zaměňovat za svědky. 

Mediace se mohou účastnit i právní zástupci stran, jejich role je však spíše okrajová, podpůrná. Hlavní aktivitu mají strany samotné.

Kolik mediace stojí a jak dlouho trvá?

Cena za mediaci se odvíjí od druhu sporu, základní sazba činí 3.000 Kč. V odůvodněných případech se lze domluvit na nižší sazbě.

Cena za nařízené setkání činí ze zákona 400 Kč za hodinu. Úhradu odměny si obvykle strany dělí rovným dílem. 

Mediační jednání trvá obvykle 1-3 hodiny, u složitějších sporů může být třeba více setkání, většinou ne více než 3.

Pro které spory je mediace vhodná?

Mediace je vhodná pro téměř všechny druhy sporů. Rodinné, občanské, obchodní, firemní, dědické, sousedské, spotřebitelské. Všude tam, kde stranám záleží na nalezení nejlepšího řešení, za krátký čas, při minimálních nákladech.

Pro koho není mediace vhodná?

Mediace není vhodná pro ty, kteří se nechtějí dohodnout nebo preferují vleklé soudní řízení s nejistým koncem.

Co je facilitace?

Pochází z latinského „facilis“ =usnadnit. Jedná se o proces usnadnění komunikace ve větší skupině osob (např. pracovní porady, rodičovské schůzky ve škole, shromáždění SVJ atd.) Jednání vede nestranný facilitátor, který strukturuje program, usměrňuje diskuzi, pomáhá předcházet vzniku konfliktních situací, případně je bezodkladně řeší, podporuje konstruktivní sdílení názorů, pomáhá nalézat kreativní řešení.

Kdo je facilitátor?

Facilitátor je podobně jako mediátor odborně vyškolený profesionál na mezilidskou komunikaci a řešení konfliktů. Je nestranný, takže není zainteresován na výsledku jednání. Současně je vázán povinností mlčenlivosti, takže informace zjištěné v průběhu jednání nesmí sdělovat žádné třetí osobě. Jednání vede takovým způsobem, aby bylo bezkonfliktní, efektivní a konstruktivní.

Lucie a Jan Votočkovi

Nabízíme také co-mediaci

Co-mediace je vedena dvěma mediátory, což je při naší genderové vyváženosti vítáno především v rodinných sporech.

odměna mediátora

VGV Mediace Praha a Tábor – Ceník

Odměna mediátora je určena hodinovou sazbou za každou započatou hodinu dle typu sporu:

hodnota sporuhodinová odměna mediátora
do 500.000,- Kč3.000,- Kč (bez DPH)
do 1.000.000,- Kč4.000,- Kč (bez DPH)
do 10.000.000,- Kč5.000,- Kč (bez DPH)
nad 10.000.000,- Kč8.000,- Kč (bez DPH)
rodinné spory (péče o děti apod.)3.000,- Kč (bez DPH)
spory nevyjádřitelné finančně4.000,- Kč (bez DPH)
konzultace2.000,- Kč (bez DPH)

Ceník platný od 1. 7. 2022

Úhradu odměny si strany dělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak. V odůvodněných případech se lze domluvit na nižší sazbě.

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem je stanovena vyhláškou a činí částku 400,-Kč za každou započatou hodinu. Po zahájení samotné mediace platí výše odměny uvedené výše. V případě co-mediace se odměna zvyšuje o 50 %.

V případě mediace mimo Prahu účtujeme cestovné dle aktuální vyhlášky MPSV či dohody.

VGV mediace

Nejste na to sami. Ani my ne.

Jsme tu pro Vás

Společně najdeme smírné řešení vašich sporů.

Lucie Votočková

JUDr. Lucie Votočková

Advokátka a zapsaná mediátorka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně se mnoho let věnovala práci v advokacii. Současně jsem absolvovala řadu akreditovaných školení u předních českých mediátorů, úspěšně jsem složila státní zkoušku z mediace a stala se zapsanou mediátorkou.

Můj přístup

Jako advokátka s generální praxí jsem se zabývala především právem rodinným, občanským, obchodním, pracovním a trestním. Často jsem zastupovala své klienty před soudy a došla jsem k názoru, že v mnoha případech soud nemá k dispozici takové prostředky, aby spor vyřešil ke spokojenosti obou stran. Nezřídka odchází nespokojení všichni.

Poté, co jsem se setkala s mediací, jsem se zcela nadchla pro tento způsob řešení sporů. Konflikt se řeší neformálně, lidsky, v příjemném prostředí a zhruba v 75 % případů odchází strany zcela spokojené s dohodou, kterou společně vytvořily, aniž by jim řešení vnutil někdo cizí. Za mnoha konflikty stojí většinou pouze nedorozumění či neefektivní komunikace. A právě mediace je jedním z mála prostředků, jak lze konflikt rychle a smírně vyjasnit a obnovit poškozené vztahy.

Přináší mi radost usmiřovat lidi a vidět jejich úlevu z překonaného konfliktu. Ráda pomůžu i vám.

Vzdělání
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326)
 • Mediační výcvik v oblasti duševního vlastnictví
 • Mediační výcvik v rodinných vztazích
Praxe
 • Rodinné a vztahové mediace
 • Firemní a obchodní mediace
 • Mediace v oblasti duševního vlastnictví
 • Advokacie a právní praxe
 • Členka ET PACTUM – společnost pro mediaci
 • Facilitace
 • Lektorka kurzů práva a mediace
 •  

JUDr. Jan Votočka

Advokát a zapsaný mediátor

Jako advokát jsem se naučil, že to nejlepší řešení není možné zjednodušit na prosté vítězství v soudním sporu. Ačkoliv každé vítězství je nepochybným úspěchem, často se stává, že přichází příliš pozdě a jeho dosažení stojí mnoho úsilí a nákladů. Konečný výsledek pak mnohdy tyto vstupy ani dostatečně nekompenzuje.

Můj přístup

Vždy se proto snažím dát svým klientům více – výsledek, který bude představovat efektivní vyvážení mezi investovaným časem a náklady na straně jedné a skutečným ziskem na straně druhé. Mediace nejenže tuto vizi naplňuje, ale zapojením druhé strany umožňuje synergický efekt a tím potenciál lepšího výsledku ještě zvyšuje.

Mediace dává příležitost na dosažení výhodné dohody v reálném čase a umožní tak opět člověku věnovat svůj čas a další zdroje tomu, na čem skutečně záleží. Nejde o žádnou terapii ani snahu o nekonečné usmiřování, ale velmi pragmatický krok a proces. A v neposlední řadě, když to nevyjde, k soudu se lze nakonec vrátit vždycky.

Vstup do mediace je „obchodní“ rozhodnutí každého z nás, a jako mediátor Vám rád pomůžu při hledání řešení především v obchodních, pracovních a občanskoprávních sporech.

Vzdělání
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Policejní akademie ČR v Praze
 • Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326)
Praxe
 • Samostatná praxe advokáta a mediátora

 • Lektor kurzů práva pro podnikatele

 • Evropská komise, Brusel (zástupce ČR v projektu právních vztahů podnikatelů a zákazníků)

 • Právní poradce a tiskový mluvčí (dTest, o.p.s., SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.)

 • Člen ET PACTUM – společnost pro mediaci

JUDr. Denisa Goláňová

Advokátka a akreditovaná mediátorka

Od roku 2005 se aktivně věnuji advokacii, zejména v oblasti obchodního a firemního práva, ale zvykla jsem si poskytovat svým klientům komplexní služby i v oblasti rodinného a trestního práva či práv k duševnímu vlastnictví.

Můj přístup

Zkušenosti mě neustále utvrzují v tom, že nejlepší je dohodnout se. Má snaha vést klienty k dohodě mě zavedla k mediaci, která mě hned fascinovala, a to zejména proto, jak rychle a efektivně lze vyřešit spory ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Vzdělání
 • Právnická fakulta Západočeské univerzity
 • Státní rigorozní zkouška na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSTM-26190/2018-1/326)
Praxe
 • Advokacie a právní praxe
 • Dědické mediace
 • Mediace v oblasti duševního vlastnictví
 • Firemní mediace
 • Obchodní mediace

VGV Mediace kontakt

Rádi Vám pomůžeme. Spojte se s námi!

Pokud máte zájem o mediaci nebo máte jakýkoliv dotaz, prosím kontaktujte nás:

JUDr. Lucie Votočková lucie.votockova@akvj.cz nebo volejte na tel: 777 121 851

IČ: 054 18 518
Datová schránka: 2ax2xrr

JUDr.  Jan Votočka jan.votocka@akvj.cz nebo volejte na tel: 777 016 014

IČ: 041 98 531
Datová schránka: swt6ssn

JUDr. Denisa Goláňová denisag@akgolanova.cz nebo volejte na tel: 777 640 148

IČ: 714 68 811
Datová schránka: 3cbhnbg

Můžete nás také kontaktovat pomocí formuláře:

  Pobočka Praha

  Na Moráni 1957/5, Praha 2 

  Jak se k nám dostanete:

  Tramvaj: Zastávka Moráň/Palackého náměstí

  Metro: Stanice Karlovo náměstí – výstup Palackého náměstí (trasa B)

  Automobil: Nejbližší krátkodobé placené stání je přímo v ulici Na Moráni a v přilehlých ulicích. Vzhledem k omezenému počtu míst však doporučujeme využít MHD a pro mimopražské záchytná parkoviště P+R.

  Pobočka Tábor

  Vančurova 2904, Tábor
  (Centrum Univerzita Tábor)

  Jak se k nám dostanete:

  Autobus: Zastávka Křižíkovo nám.

  Automobil: Nejbližší krátkodobé placené stání je přímo v ulici Vančurova a v přilehlých ulicích.